Notice: Undefined index: componentType in C:\spns\Apache24\htdocs\spns\templates\dd_university_104\component.php on line 12
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสตรีปากพนัง - โรงเรียนสตรีปากพนัง
เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
จำนวนครั้งการดู: 2233

logospns

ชื่อโรงเรียน                                             สตรีปากพนัง (Satri Pakphanang)    

อักษรย่อชื่อโรงเรียน                              ส.ป.น. (S.P.N)

สัญลักษณ์โรงเรียน                                 ชฏาครอบอักษร ส.ป.น.

คติธรรมโรงเรียน                                  ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

คำขวัญประจำโรงเรียน                         เรียนดี ประพฤติดี ฝีมือเด่น เป็นงาน

สีประจำโรงเรียน                                   ฟ้า – ชมพู blue pink

 

วิสัยทัศของโรงเรียน                             มีสุข รอบรู้ สู้งาน ประสานสังคม สร้างคุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน                            ต้นชมพูพันทิพย์