Notice: Undefined index: componentType in C:\spns\Apache24\htdocs\spns\templates\dd_university_104\component.php on line 12
พันธกิจโรงเรียนสตรีปากพนัง - โรงเรียนสตรีปากพนัง
เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
จำนวนครั้งการดู: 1027

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
  2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูทั้งด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. พัฒนากระบวบการบริหารและจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  6. สร้างเสริมความสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือองค์การภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ