ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
จำนวนครั้งการดู: 218

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) โรงเรียนสตรีปากพนัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

** ข้อมูลพื้นฐาน
01. โครงสร้างหน่วยงาน
- ผังโครงสร้างหน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม/หน่วย
02. ข้อมูลผู้บริหาร
- ข้อมูลผู้บริหาร
- คณะผู้บริหาร
- ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสตรีปากพนัง
-
ประวัติโรงเรียนสตรีปากพนัง
-
วิสัยทัศน์โรงเรียนสตรีปากพนัง
-
พันธกิจโรงเรียนสตรีปากพนัง

ทำเนียบบุคลากร


03. หน้าที่และอำนาจ
- หน้าที่และอำนาจ
04. ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) โรงเรียนสตรีปากพนัง
05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
- ติดต่อเรา
- แผนที่
06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

ระเบียบ

 ประกาศ

** ข่าวประชาสัมพันธ์
07. ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวสมัครงาน
- Facebook โรงเรียนสตรีปากพนัง
- ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- ภาพกิจกรรม
** การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08. Q&A
- Facebook โรงเรียนสตรีปากพนัง
- กระดานสนทนา/ร้องเรียน
09. Social Network
- Facebook โรงเรียนสตรีปากพนัง
- เว็บไซต์โรงเรียนสตรีปากพนัง (หน้าแรกของเว็บไซต์ สามารถเชื่อมโยงไปยัง Facebook ได้)
** แผนดำเนินงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนสตรีปากพนัง 
- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนสตรีปากพนัง ฉบับปรับปรุง ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีของปีที่ผ่าน ๆ มา (ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (แบบ สงป.301)
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (แบบ สงป.302)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) โรงเรียนสตรีปากพนัง
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงเรียนสตรีปากพนัง
** การปฏิบัติงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
- คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา
- คู่มือปฏิบัติงานของศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
- คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
14. คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
- คู่มือมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การให้บริการของแต่กลุ่มและหน่วย
- ขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ งานคุรุสภา
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
- คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา
- คู่มือปฏิบัติงานของศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
- คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
15. ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ
- สถิติการให้บริการตามภารกิจของโรงเรียนสตรีปากพนัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16. รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ โรงเรียนสตรีปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17. E-Service
- ระบบ SGS สำหรับคุณครู
- ระบบ SGS สำหรับนักเรียน

** แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แผนการใช้จ่ายเงินตามบัญชีจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
- แผนการใช้จ่ายเงินตามบัญชีจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนสตรีปากพนัง
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (แบบ สงป.301)
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (แบบ สงป.302)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
- รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2562-31 มีนาคม 2563)
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (แบบ สงป.301)
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (แบบ สงป.302)
- สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
** การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนสตรีปากพนัง
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
- ประกาศ/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนสตรีปากพนัง 
** การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- พัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญกำลังใจ
- โครงการจ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- โครงการจ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2563
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
- หลักเกณฑ์การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
- หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ
- หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ
- หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ
- หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
- หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
28. รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
** การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการจัดการเรื่อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนสตรีปากพนัง (โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวปฏิบัติฯ และแบบฟอร์มคำร้องเรียน)
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 เมษายน 2563)
** การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- กระดานสนทนา/ร้องเรียน
- Facebook โรงเรียนสตรีปากพนัง
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- รายงานผลการปฏิบัติงาน การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

** เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสตรีปากพนัง มุ่งสู่งการเป็นองค์กรธรรมภิบาลและความโปร่งใส ลงวันที่ 9 กันยายน 2563
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสตรีปากพนัง
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
** การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
** แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
41. รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562