โรงเรียนสตรีปากพนัง
ita2566

ITA ONLINE 2566

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนสตรีปากพนัง

   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

   ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

          O1 โครงสร้าง

          O2 ข้อมูลผู้บริหาร

          O3 อำนาจหน้าที่

          O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

          O5 ข้อมูลการติดต่อ

          O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(1)

         O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(2)

          O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

          O8 Q&A   

          O9 Social Network

          O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

          O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

          O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

          O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

          O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

          O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

          O18 E–Service

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

          O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ                          

          O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

          O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

          O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

          O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

          O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

          O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

          O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

          O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

          O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

          O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

          O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Our Visitor

0 3 4 5 1 3
Users Today : 2
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 13
Users Last 30 days : 46
Users This Month : 45
Users This Year : 222
Total Users : 34513
Views Today : 378
Views Yesterday : 85
Views Last 7 days : 1678
Views Last 30 days : 4611
Views This Month : 4501
Views This Year : 20709
Total views : 158352
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-05-30
error: Content is protected !!