โรงเรียนสตรีปากพนัง
งานอื่น ๆไม่มีหมวดหมู่

แผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2565

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2565
2. บันทึก คำนำ สารบัญ
3. ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่องการจัดกรรงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2565(ส่วนที่ 1)
4. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กลุ่มสาระการงานอาชีพ (ส่วนที่2)
5. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (ส่วนที่2)
6. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คณิตศาสตร์ (ส่วนที่2)
7. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กลุ่มบริหารงบประมาณ (ส่วนที่2)
8. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบสำรองจ่าย (ส่วนที่2)
9. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กลุ่มสาระต่างประเทศ (ส่วนที่2)
10. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งานแนะแนว (ส่วนที่2)
11. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กลุ่มบริหารทั่วไป (ส่วนที่2)
12. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กลุ่มบริหารงานบุคคล (ส่วนที่2)
13. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ส่วนที่2)
14. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กลุ่มสาระภาษาไทย (ส่วนที่2)
15. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ส่วนที่2)
16. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กลุ่มสาระศิลปะ (ส่วนที่2)
17. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กลุ่มสาระสังคม (ส่วนที่2)
18. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กลุ่มสาระสุขศึกษา (ส่วนที่2)
19. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งานห้องสมุด (ส่วนที่2)
20. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ฝ่ายบริหารวิชาการ (ส่วนที่2)
21. รายการใช้จ่ายจำแนกตามประเภองบประมาณ(ส่วนที่3)
22. เปรียบเทียบร้อยละของการจัดสรรงบประมาณ (ส่วนที่4)
23. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสตรีปากพนัง (ส่วนที่5)
แผนปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
แผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
แผนปฏิบัติงานฝ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
แผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

Our Visitor

0 3 4 4 5 5
Users Today : 1
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 9
Users Last 30 days : 45
Users This Month : 21
Users This Year : 164
Total Users : 34455
Views Today : 77
Views Yesterday : 96
Views Last 7 days : 607
Views Last 30 days : 6541
Views This Month : 1929
Views This Year : 15341
Total views : 152984
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-04-19
error: Content is protected !!