โรงเรียนสตรีปากพนัง
งานอื่น ๆ

แผนปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2565

1.1.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ
1.1.2 ค่ายวิชาการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์
1.1.3 โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1.4 วารสาร SPNS
1.1.5 พัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)
1.1.6 พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์
1.1.7 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ Thailand Education 4.0
1.1.8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนรวม
1.1.9 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
1.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาไทยนักเรียน และครูสู่ความเป็นเลิศ
1.2.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาไทย และพัฒนาสำนักงานภาษาไทย
1.3.1 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
1.3.2 ตลาดนัดคณิตศาสตร์
1.3.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์
1.3.4 ค่ายคณิตฯสู่รั้วมหาวิทยาลัย (SPN MATH CAMP 2021)
1.3.5 คิดดี สร้างสรรค์ดี มีรางวัล
1.3.6 พัฒนาทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์
1.4.1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4.3 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4.4 โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ-Coding เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศวรรษที่ 21
1.5.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.5.2 ค่ายพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นเยาวชนในศควรรษที่ 21 ด้านที่ 2 สื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผ่านระบบออนไลน์
1.5.3 โครงการรักษ์บ้านสานวัฒนธรรม
1.5.4 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง และตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า
1.5.5 ค่ายสังคมศึกษา วิชาการ ตามรอยประวัติศาสตร์
1.5.6 ครอบครัวพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีปากพนัง ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
1.5.7 จัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางสังคมศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศานาและวัฒนธรม โรงเรียนสตรีปากพนัง
1.5.8 พัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1.5.9 วันอาเซียน
1.5.10 พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1.5.11 โครงการสุภาพชนคนดีสตรีปากพนัง
1.5.12 โครงการสืบค้นปราชญ์ชาวบ้าน สานภูมิรู้ สู่การอนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.6.1 พัฒนาความสามารถทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการศกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1.7.1 ดำเนินงานห้องปฏิบัติการสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.7.2 พัฒนาความสามารถและทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.8.1 พัฒนาความสามารถและทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพ
1.9.1 พัฒนาสำนักงาน
1.9.2 ส่งเสริมทักษะวิชาการภาษาอังกฤษาอังกฤษ
1.9.3 English and Chinese Tour
1.9.4 Christmas Day
1.9.5 พัฒนาห้องเรียน
1.9.6 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาจีน
1.9.7 English for life
1.10.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมนุม (ปีการศึกษา 2564-2565)
1.10.2 งานกิจกรรมเปิดบ้านนำเสนอผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ปีการศึกษา 2564-2565)
1.10.3 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564-2565
1.10.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2564-2565
1.11.1โครงการห้องสมุดปี2564 งบประมาณ2565(4 ต.ค.64)
1.12.1 ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว

Our Visitor

0 3 4 4 5 5
Users Today : 1
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 9
Users Last 30 days : 45
Users This Month : 21
Users This Year : 164
Total Users : 34455
Views Today : 79
Views Yesterday : 96
Views Last 7 days : 609
Views Last 30 days : 6543
Views This Month : 1931
Views This Year : 15343
Total views : 152986
Who's Online : 1
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-04-19
error: Content is protected !!